ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

Az Magyar Árnyékolástechnikai Kft (továbbiakban, mint Eladó) és a Partner (továbbiakban, mint Megrendelő) között minden szerződéses kapcsolatra az Általános Szerződéses Feltételek a mérvadók. Előírásai a jövőbeni üzleti kapcsolatra akkor is érvényesek, ha írásos Vállalkozási Szerződésben egyébként nem állapodtak meg. Ha az árnyékolástechnkai termékek az Eladó árajánlata alapján került megrendelésre. A Megrendelő utólagos módosításai az ő üzleti és vételi feltételeire való hivatkozással nem érvényesek, csak abban az esetben, ha az Eladó ehhez írásban hozzájárul, és elfogadja azt. Minden megállapodást, változtatást mely az Eladó és a Megrendelő között létrejött, írásban kell lefektetni.

SZÁLLÍTÁSI-, ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

A kötelező érvényű szállítási vagy teljesítési határidőket írásban szükséges meghatározni. Ha a szállítás vagy teljesítés olyan okok miatt késik, melyért az Eladó nem tehető felelőssé (közlekedési zavarok, sztrájk, tűz-, és vízkárok, áramkimaradás és egyéb üzemzavarok, hatósági intézkedések, anyaghiány vagy más elháríthatatlan esemény miatt részben vagy egészben késik) akkor, az Eladó jogosult a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamával pótlólagosan meghosszabbítani, vagy a szerződés még nem teljesített részétől részben vagy teljesen visszalépni. A felek csak egyedi megállapodás keretén belül állapodhatnak meg kötbér fizetésében.

A jelenleg kialakult világpiaci helyzet miatt a szállítási, gyártási és telepítési határidők nem kötelező érvényűek, hanem tájékoztató jellegűek, ezáltal az írásban (e-mailben) megküldött határidők csúszása miatt cégünk felelősséget nem vállal.

AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS

 • A kalkulációs célra megküldött árajánlatkéréseket az Eladó 5 munkanapon belül elkészíti, és a Megrendelőnek megküldi. Az árkalkulációhoz kapcsolódó általános dokumentumok, ábrák, rajzok a tájékoztatást segítik és nem minősülnek kötelező érvényűnek, amíg kalkulációs célra megküldött árajánlatkérést kért a Megrendelő. Az előzetesen készült árkalkulációk, helyszíni felmérés nélkül készülnek, a Megrendelő által megadott körülbelüli adatokból, ennek fényében a kalkulált végösszeg a helyszíni felmérését követően változhat.

 • Az Eladó által a felmérését követően készített végleges árajánlatok, ha azt külön nem határozzák meg, maximum 30 napig érvényesek.

 • A Megrendelő kötelessége a végleges árajánlatban szereplő darabszámok, és mennyiségek ellenőrzése, és amennyiben eltérést tapasztal, arról az Eladót tájékoztatni és módosított ajánlatot kérni köteles.

 • Amennyiben a kiajánlott végleges ajánlatot a Megrendelő szeretné megrendelni, azt minden esetben írásban szükséges visszaigazolnia. Írásos visszaigazolásnak minősül a faxon vagy e-mailben megküldött értesítés is.

 • Szóban leadott megrendelések tartalmára az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, azokról írásbeli visszaigazolást nem küld!

 •  Amennyiben az árnyékoló építéséhez építési engedélyre van szükség, ennek a beszerzése a Megrendelőt terheli.

 • Az Eladó által forgalmazott termékek egyéni megrendelői igények alapján készülő egyedi termékek. A gyártás megkezdése után a megrendelés módosítására és törlésére csak úgy van lehetőség, hogy a Megrendelő köteles megtéríteni azt a munka-, és alapanyag költséget, ami a módosítás/visszamondás pillanatáig felmerült, továbbá vállalja a módosított méretek alapján újragyártott termékek költségét.

ÁRAK

Euro alapon készült árlistákból dolgozunk. Az átváltás árfolyamának alapja, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/arfolyamok) közzétett, napi euro/forint árfolyam.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A végszámla kiegyenlítéséig a megrendelt termékek a Magyar Árnyékolástechnikai Kft. tulajdonát képezi.Az Eladó jogosult követelni a fenntartott áru kiadatását, vagy a kiadási igényének átruházását idegen harmadik személlyel szemben.

 

JÓTÁLLÁS

Az Eladó által forgalmazott árnyékoló berendezések anyaghibájára vonatkozó jótállási igény az termék átvétele alkalmával vagy a garanciajegyen és/vagy számlán feltüntetett időponttól számítva – rendeltetésszerű használat mellett – 1 évig és/vagy külön a végleges ajánlatban feltüntett ideig érvényes.

A Megrendelő a telepített termék átvétele alkalmával haladéktalanul megvizsgálja azt és a megállapított hibákat azonnal, írásban jelzi az Eladónak.

Amennyiben a Megrendelő a termék működtetése során hibát észlel, azt köteles azonnal az Eladó részére jelezni. Amennyiben a hibát megállapították, de annak elhárítása a helyszínen nem lehetséges, úgy az árnyékoló további működtetése tilos. Ha a termék további használata során nagyobb kár keletkezik, úgy annak javításából adódó többletköltségek a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő köteles az összes információt, a vizsgálandó dokumentumokat és elemeket az Eladó rendelkezésre bocsátani, melyek a hiba megállapítását lehetővé teszik. Ha az Eladó nem állapít meg hibát, a vizsgálat költségeit a Megrendelő viseli. A hiba felismerése után az Eladó jogosult javítással próbálkozni, vagy új teljesítésre. Az Eladó a garancia idő lejárta után további 1 év szavatosságot vállal.

FIZETÉS

 • A gyártás abban az esetben indítja az Eladó, ha a végösszeg 50%-a megrendelés előlegként befizetésre került.

 • A fennmaradó összeget a telepítés napján, az átadást követően szükséges a Megrendelőnek rendezni.

 • A számlákat minden esetben elektronikus úton, azaz e-mailen keresztül küldi ki az Eladó.

 • A mennyiben a végszámlát a Megrendelő a telepítés napján nem egyenlítette ki és erről előzetesen nem történt írásbeli kommunikáció, úgy a késedelmes fizetés miatt cégünk a Megrendelővel szemben a jegybanki alapkamat alapján késedelmi kamatot számíthat fel. További késedelem esetén, pedig az Eladó végrehajtás alá helyezheti az összeget. Ebből adódó többlet költség pedig minden esetben a Megrendelőt terheli.

ALKALMAZHATÓ JOG, ILLETÉKESSÉG

Az egész jogviszonyra Magyarország jogrendszere az irányadó. Ameddig a Megrendelő a kereskedelmi törvénykönyv szerint teljes jogú vállalkozó, jogi-, vagy természetes személy, vitás ügyben az Eladó székhelye szerinti bíróság a kizárólagos illetőségű. Amennyiben az üzleti feltételeknek egy rendelkezése vagy egyéb megállapodások érvénytelenné válnak az összes többi rendelkezés vagy megállapodás érvényben marad.

HIBÁS TELJESÍTÉS, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Amennyiben a telepítést követő 5 munkanapon belül a megrendelő írásban nem emel kifogást a termékek minősége ellen, úgy azokat megfelelőnek ítélte. Későbbiekben nem hivatkozhat hibás teljesítésre. A számla teljesítésének ezt kifogásként nem hozhatja fel.

A befejezett telepítésnél a Megrendelő a kivitelezés átnézése után közteles aláírni a teljesítési igazolást, ennek elmulasztása, nem lehet akadálya a számla befogadásának.

 

BUDAPEST, 2023

MAGYAR ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI KFT.